Pro Oddělení projektů rovnosti žen a mužů na MPSV jsme na základě 12 explorativních rozhovorů vytvořili grafické karty 6 typových person, které podpoří hloubkový vhled a vcítění se do žité zkušenosti této kategorie žen. Oddělení projektů rovnosti žen a mužů MPSV je plánuje využívat při vytváření výzev a veřejných politik nebo při workshopech se stakeholdery.

Tato explorativní analýza byla zacílena na ženy 50+ zaměstnané na administrativních pozicích (z různých regionů ČR). Projekt reagoval na Výzvu MPSV č.37, která poukazuje na ohroženost této skupiny na pracovním trhu z důvodu digitalizace a transformace trhu.

Rozhovory se tak zaměřovaly na témata obav, výhledů, zkušeností se změnou a na motivaci i bariéry v dalším vzdělávání.

Výsledné karty person tak zvýrazňují vzorce z rozhovorů v oblasti: životní situace/příběhu, motivace setrvat v zaměstnání, rozvoje, pocitu ohrožení a potřeb.

Na prezentaci výstupů navazovala diskuze s týmem z MPSV.

Z rozhovorů vyšlo například téma, že se tyto ženy identifikované jako ohrožené na trhu práce víceméně vůbec ohrožené necítí. Diskuze se proto poté vedla například na téma – jak zacílit komunikaci a formu vzdělávacích kurzů, aby byly pro ženy relevantní, nebo jaké bariéry jim znesnadňují účast na rozvojových aktivitách.

 

Zpětná vazba ze strany týmu MPSV: „Výstupy považujeme za velmi inspirující a rádi bychom s nimi seznámili i naše příjemce, kteří s touto cílovou skupinou pracují.“

 

Persony – shrnutí + karty